Rozliczając z nami PIT możesz przekazać 1% na cele statutowe.

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE PTSR o. Wlkp. z dnia 05.02.2019

 

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia usługi audytu zewnętrznego projektu finansowanego w części ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (PFRON) w ramach Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że  koszty poniesione w ramach realizacji projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową – oraz wydanie opinii w tym zakresie.

 

Zamawiający jako lider Projektu:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Wielkopolska ( PTSR O. Wlkp.)

Plac Kolegiacki 12A pokój 218; 61 – 841 Poznań

REGON 634404270 NIP 778 14 05 013  KRS 0000137276 

adres strony internetowej: www.poznan.ptsr.org.pl

e-mail poznan@ptsr.org.pl

 

Partner Projektu

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski

 1. Szybowcowa 23; 54-130 Wrocław

REGON: 932718109 NIP 8942705041 KRS 0000071773

 

Partner Projektu

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

 1. Kosynierów Gdyńskich 81; 66-400 Gorzów Wielkopolski

REGON 210344300, NIP 5991113787 KRS 0000311988

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego 2 – go okresu projektu pod nazwą „pod nazwą „RAP-B 2017/19 – Rehabilitant  Asystent  Psycholog – Biofeedback. Kompleksowe wsparcie domowe w przewlekłym SM.”, Realizowanego w ramach umowy wieloletniej z PFRON- en w terminie od 10.04.2017 do 31.03.2019

Przedmiotowy okres drugi finansowania realizowany jest w ramach aneksu do umowy  z dnia 18.05.2018 nr ZZO/000180/15/D . Audytowi podlega II okres finansowania od 01.04.2018 do dnia rozpoczęcia audytu.

Okres realizacji 2 okresu projektu 01.04.2018 – 31.03.2019 koszt 2 – okresu finansowania 819 840,40 zł (słownie złotych: osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści 40/100).

W tym kwota dofinansowania ze środków PFRON 762 960,40 zł (słownie złotych: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt   40/100) w tym:

 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – Oddział Wielkopolska do wysokości 378 871,00 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden 00/100),
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski do wysokości 235 418,80 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemnaście 80/100),
 • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wielkopolskim do wysokości 148 670,60 zł (słownie złotych: sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt 60/100),

 

II Zakres audytu zewnętrznego

 1. Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Wnioskodawcę. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz umowie . Podczas audytu badana jest wiarygodność danych , zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentach związanych z realizowanym projektem.
 2. W ramach audytu badać należy:
 • Księgi rachunkowe – w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu
 • Dowody księgowe , stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych
 • Zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów ( faktur VAT i/ lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) przedkładane przez Wnioskodawcę do rozliczenia przyznanego dofinansowania, zgodność ze stanem faktycznym realizacji projektu ( w tym prawidłowo rzetelnie i jasno przedstawiające sytuację finansową i majątkową projektu, według stanu na dzień sporządzenia w/w dokumentów ) a także zgodność z wymogami zawartymi w umowie.
 1. Audyt obejmuje w szczególności :
 2. Weryfikację , na podstawie reprezentatywnej próby , oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji projektu ( okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych  ( klauzul) , zgodnie z warunkami umowy, dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych
 3. Ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów ( w tym m. innymi czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne i oszczędne, czy są związane z realizacją projektu , czy zostały poniesione w terminie realizacji projektu
 4. Sprawdzenie wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami w umowie
 5. Kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( Dz. U.  Nr 152, poz 1223 z poźn. zm) w części dotyczącej audytowanego projektu
 6. Sprawdzenie , czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa w zakresie zdarzeń dotyczących realizacji projektu, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie
 7. Sprawdzenie statusu podatkowego Wnioskodawcy ( w szczególności w zakresie podatku VAT )
 8. Weryfikację zgodności danych przekazywanych w sprawozdaniu z realizacji projektu w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu
 9. Weryfikację sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002 nr 101, poz 926 z późn. zm)
 10. Weryfikację sposobu realizacji działań promocyjnych , zgodnie z warunkami umowy
 11. Weryfikację sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji projektu
 12. Sprawdzenie , czy Wnioskodawca wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunął uchybienia , jeśli takie zostały wykryte
 13. Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego , stanowiącym załącznik do Komunikatu nr 4 Ministra Finansów z dnia maja 2011 w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF z 2011 r nr 5 poz 23)
 14. Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON  w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  znajdują się na stronie

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/kurs-na-samodzielnosc-k/ogloszenie-konkursu-kurs-na-samodzielnosc-zwiekszenie-aktywnosci-osob-niepelnosprawnych-w-zyciu-spolecznym/

 1. Wybór audytora

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z oferta dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji usług

Przez podmioty/ osoby posiadające odpowiednie umiejętności w w/w zakresie rozumie się:

 1. Dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach
 2. Posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych ( przynajmniej 3 projekty)
 3. Posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystaniem środków publicznych
 4. Posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego
 5. Osoby przeprowadzające audyt winny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od realizatora i od PFRON ( oświadczenie załącznik nr 1)
 6. Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta

Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia

 1. Wykazu wykonanych audytu zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania
 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
 3. Potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego

Informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć doświadczenia osób , które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia

III Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania audytu od 01.do 22 marca 2019 roku

Termin przekazania raportu z przedmiotu zamówienia do 31 marca 2019

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta audytora powinna być:

 1. Sporządzona w języku polskim
 2. Opatrzona pieczątką firmową
 3. Posiadać datę sporządzenia
 4. Zawierać adres lub siedzibę oferenta , numer telefonu , NIP , adres e mail i ew. strony internetowej
 5. Podpisana czytelnie przez Wykonawcę
 6. Zawierać oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zgodnie z wytycznymi PFRON
 7. Zawierać cenę brutto za usługę
 8. Zawierać wykaz wykonanych audytów lub projektów finansowych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania
 9. Zawierać wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
 10. Zawierać oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Koperta z oferta powinna być

 1. Opatrzona pieczątką firmowa
 2. Zawierać nr telefonu i adres mailowy
 3. Opis koperty : „Oferta na audyt zewnętrzy projektu realizowanego przez PTST o. Wlkp PTSR o. Dolnośląski TWK o. Gorzów Wlkp.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert
 2. Oferta w wersji papierowej powinna być złożona w biurze Zamawiającego – Lidera w godzinach dyżurów lub wysłana Poczta Polska na adres PTSR o. Wlkp 61 – 841 Poznań Plac Kolegiacki 12 A pok.218 do dnia 15 lutego 2019r
 3. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 20 lutego , a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej pod adresem poznan.ptrs.org.pl do dnia 21.02.2019 . Jeśli wszystkie oferty będą miały wyższa niż przewidziano w budżecie – wtedy będą przeprowadzone negocjacje warunków obniżenia oceny
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach internetowych poznan.ptrs.org.pl  http://www.twk.org.pl oraz http://ptsr.wroclaw.pl

 

 1. Kryteria oceny ofert

cena – 100%

 

VII. Dodatkowe informacje:

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/kurs-na-samodzielnosc-k/ogloszenie-konkursu-kurs-na-samodzielnosc-zwiekszenie-aktywnosci-osob-niepelnosprawnych-w-zyciu-spolecznym/

 

Osoba do kontaktu Monika Borowska – Świerczyńska  nr tel. 502239944